Union Songs

Usabos Ng Puhunan (Slave by the Capital)

Kayong sa gabi't araw ay laging napapagal
(For you who are tired in night and day)
Kayong sa bawat araw yaman ang iniluluwal
(For you are producing wealth in everyday)
Bumubuhay sa puhunan at sistemang sa inyo'y nagsakdal
(Giving life to the capital and for the system of government who judge you)
Sa hukuman ng mayaman hinatulang tamad at hangal
(In the jury of rich, they judge you dumb and lazy)

Kayo'y pinarusahan maapi habang buhay
(You are punished to be oppressed for your whole life)
Magsilbi at pakainin at bigyan ng karangyaan
(To serve and to feed and give to much wealth)
Parasitkong naghahari sa lipunang kinasadlakan
(the society placed your to a kingdom of parasites)
Ng iyong uri na ang sala, mangggagawa ng isinilang
(That the only sin of your class was born as workers)

Ito'y hindi kapalaran sinabi ng hari at paham
(this is not destiny, which say by the king and genious)
Hindi kapalaran, hindi rin pagsubok na sinasabi ng simbahan
(Not destiny nor challenges say by the church)
Ito'y isang kalagayang sinadyang sa inyo ay gawin
(This is a situation they really mean to placed you)
Na dapat wasakin at dapat baguhin, ito ang ating tungkulin
(That needed to be break and changes ,,, this is our task)

Wala nang katarungan sa atin ay daratal
(There is no justice await us)
Hangga't ang ating batas, ang salapi ay mas matimbang
(As long in our law, money is powerfull)
Sa dangal at katuwiran at sa buhay niyo't karapatan
(In dignity and reasoning, and our life and rigths)
Na malaon nang niyurakan ng panginoong may kapital
(For a long the lord of capital treated you inhumane)

Ito'y hindi kapalaran sinabi ng hari at paham
(this is not destiny, which say by the king and genious)
Hindi kapalaran, hindi rin pagsubok na sinasabi ng simbahan
(Not destiny nor challenges say by the church)
Ito'y isang kalagayang sinadyang sa inyo ay gawin
(This is a situation they really mean to placed you)
Na dapat wasakin at dapat baguhin, ito ang ating tungkulin
(That needed to be break and changes ,,, this is our task)

Makasaysayang tungkulin
(Historical task)

Notes

Many thanks to Emily for permission to add this Philippine song to the Union Songs collection.

Return to top of page